Konkurs ofert na zakup nieruchomości

Aeroklub Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert  na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Lotnisko.

Przedmiotem konkursu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul Lotnisko, składającej się z:

 1. działki gruntu o nr 2/9 o powierzchni 7851 m2 wraz z udziałem 1/3 współużytkowania działki nr 2/10 o powierzchni 1335 m2
 2. działki gruntu o nr 2/11 o powierzchni 6134 m2 wraz z udziałem 1/3 współużytkowania działki nr 2/10 o powierzchni 1335 m2
 3. działki gruntu o nr 2/12 o powierzchni 6319 m2 wraz z udziałem 1/3 współużytkowania działki nr 2/10 o powierzchni 1335 m2

wszystkie karta mapy 68 obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, objęte księgą wieczystą nr  KA1K/00026857/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

Stan zagospodarowania i przeznaczenie nieruchomości opisane są w broszurze informacyjnej dostępnej w cenie 500,00 zł w recepcji Aeroklubu Śląskiego, ul. Lotnisko 1 w Katowicach.

Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Aeroklub Śląski.

Dla nieruchomości został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wynosi: 226,00 zł netto / m2 ( słownie dwieście dwadzieścia sześć).

Pisemne oferty oznaczone hasłem „Oferta na zakup nieruchomości w Katowicach ul. Lotnisko” należy składać w recepcji Aeroklubu Śląskiego mieszącej się w budynku Aeroklubu przy ulicy Lotnisko 1 w Katowicach do dnia 31.03.2017 do godz. 16.00.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (na wybraną działkę lub działki).

Przystępujący do konkursu (uczestnik) winien wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 75 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) w terminie do dnia 31.03.2017 r. do godz. 16.00 na rachunek Aeroklubu Śląskiego w ING Banku Śląskim S.A. o nr 70 1050 1298 1000 0023 6494 2686, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu.

Pisemna oferta winna zawierać:

 1. dokładne dane uczestnika, w szczególności imię i nazwisko/nazwę, miejsce zamieszkania/siedzibę, adres do doręczeń, numer telefonu, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, KRS),
 2. wykazanie umocowania do działania – do złożenia oferty w imieniu uczestnika,
 3. wskazanie czy uczestnik chce nabyć całą oferowaną nieruchomość czy jej część, a jeśli część to dokładne określenie którą,
 4. oferowaną cenę,
 5. potwierdzenie wpłacenia wadium na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy,
 6. następujące oświadczenia:
 7. pisemne oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 8. pisemne oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Brak spełnienia powyższych wymogów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wadium uczestnika wygrywającego konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulegnie przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygra konkurs, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie (w razie wątpliwości, za przyczynę leżącą po stronie uczestnika uważa się m.in. nieuzyskanie kredytu na sfinansowanie nabycia prawa).

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wszelkie opłaty i podatki związane z przejściem prawa ponosi uczestnik – nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Aeroklubu Śląskiego w dniu 03.04.2017r.

Aeroklub Śląski zastrzega sobie prawo wyboru nabywcy w trybie negocjacji spośród trzech uczestników, którzy złożyli najwyższe oferty.

Aeroklub Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Prezes Aeroklubu Śląskiego, Pan Michał Tomanek, tel. 601438204, e-mail. mtomanek@op.pl. Kontakt w godzinach od 8 do 16.