Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie §12 pkt. 3 Statutu Aeroklubu Śląskiego, Zarząd Aeroklubu Śląskiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Śląskiego w celu uchwalenia Statutu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku w sali konferencyjnej restauracji „Odlot” w Katowicach przy ulicy Lotnisko 1 o godzinie 900. W przypadku braku obecności w tym terminie co najmniej ½ ogólnej liczby członków Aeroklubu Śląskiego, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, który ustala się na ten sam dzień, w tym samym miejscu o godzinie 930.

Walne Zgromadzenie organizowane jest w następstwie Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2016 roku i na którym przedstawiono i zatwierdzono projekt Statutu, kierując go do konsultacji członków Aeroklubu Śląskiego.

Zaznaczamy, że to Zgromadzenie dla swej ważności wymaga obecności odpowiedniej liczby członków. Nie uchwalenie nowego Statutu spowoduje wstrzymanie remontu i modernizacji infrastruktury lotniska oraz realizacji obecnej strategii rozwoju Aeroklubu Śląskiego. Dlatego apelujemy o niezawodne przybycie.

Zarząd Aeroklubu Śląskiego proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Śląskiego. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad zebrania.
  4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przedstawienie przez Zarząd projektu nowego Statutu Aeroklubu Śląskiego.
  7. Dyskusja.
  8. Głosowanie uchwały nad przyjęciem nowego Statutu Aeroklubu Śląskiego.
  9. Zamknięcie obrad.

 Projekt Statutu Aeroklubu Śląskiego.