Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Aeroklubu Śląskiego, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Śląskiego w celu udzielenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego zobowiązania na wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową drogi startowej i budową drogi kołowania i płyty postojowej o łącznej wartości powyżej 500 tysięcy złotych oraz akceptacji Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Śląskiego.

 

Walne Zebranie odbędzie się w Restauracji Odlot w Katowicach przy ulicy Lotnisko 1 (Lotnisko Muchowiec) w dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie 1800 – w pierwszym terminie a w przypadku braku kworum, o godzinie 1815 – w drugim terminie.

 

Zarząd proponuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu,
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania,
  3. Wybór komisji skrutacyjnej,
  4. Przedstawienie zakresu zlecanych robót budowlanych i sposobu finansowania,
  5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Walne Zebranie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego zobowiązania na wykonanie robót budowalnych związanych z remontem (przebudową) drogi startowej i budową drogi kołowania i płyty postojowej o łącznej wartości powyżej 500 tysięcy złotych,
  6. Głosowanie uchwały z punktu 5.,
  7. Przedstawienie uchwalonego przez Komisję Rewizyjną Aeroklubu Śląskiego Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz projektu uchwały w sprawie akceptacji Regulaminu przez Walne Zebranie,
  8. Głosowanie uchwały z punktu 7.,
  9. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że zgodnie z §23 ust.2 Statutu, członkowie Aeroklubu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście, bez możliwości ustanowienia pełnomocnika.